INformation avseende kamerabevakning vid taigas lokaler

 

VARFÖR KAMERAÖVERVAKNING?

Taiga använder kameraövervakning med syftet att förebygga och upptäcka brottsliga gärningar mot företagets egendom i byggnader där Taiga bedriver verksamhet.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

  • Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
    Syftet med detta är att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse och stöld.

Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

  • Lagring av specifika inspelningar och händelser
    Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

  • Kategorier av personuppgifter
    Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Taiga säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Taiga anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Taiga och enbart på de villkor som Taiga anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Taigas kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Taiga samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar Taigas system för kameraövervakning.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i maximalt tre (3) dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Kameraövervakning och den enskildes rättigheter

Taiga AB har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om det ändå kan uppfattas att utförd kamerabevakning strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se deras webbplats.

Kontaktuppgifter

Frågor eller klagomål avseende hantering av persondata kopplade till Taigas kameraövervakning kan ställas till dataskyddsansvarig på e-post martin.lindblad@taiga.se.